bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zadania PZDP

Zakres działania Zarządu Dróg określają: art. 20 i art.21 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami) a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. opracowywanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 3. pełnienie funkcji inwestora
 4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników , drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju ;
 7. koordynacja robót w pasie drogowym;
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom.
  • sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad
 10. przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 11. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 12. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 13. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 14. wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 15. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 16. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
 17. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 18. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt. 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

Zarząd Dróg sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym.
Zarząd Dróg ma prawo do:

 1. wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg;
 2. urządzanie czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze;
 3. ustawianie na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżych.


Opublikował: Łukasz Pawlikowski
Publikacja dnia: 23.03.2014
Podpisał: Dariusz Ambrożek
Dokument z dnia: 23.03.2014
Dokument oglądany razy: 690